SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

 

Prevádzkovateľ, príjemca osobných údajov: IČO: 51 295 229

prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií.

Zoznam osobných údajov: 

Pre realizáciu obchodnej transakcie ( prenájmu tovaru, prijatiu tovaru na servis a prijatia reklamácie, vystavenia faktúry ) od Vás potrebujeme poznať meno, adresu, rodné číslo, číslo OP, podpis, telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky – požičanie tovaru, pri vyzdvihnutí tovaru zo servisu, pri vybavení reklamácie môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP) a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť. Na túto skutočnosť ste tiež upozorňovaní vždy v podmienkach danej služby.

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie ( prenájmu tovaru, prijatiu tovaru na servis a prijatia reklamácie, vystavenie faktúry )  s Vami potrebujeme  komunikovať. Údaje, ktoré získavame s Vašim súhlasom, slúžia na posúdenie Vašej dôveryhodnosti, bonity a platobnej morálky. Na základe tohto Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie služby. Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Doba uchovávania osobných údajov:                                                                                                                           

Osobné údaje uchovávame podľa účelu poskytnutia údajov. Údaje získané za účelom vystavenia faktúry uchovávame po dobu 5 rokov, servisné listy,  zmluvy o nájme a reklamácie po dobu 2 rokov. Po uplynutí týchto dôb sú doklady skartované. Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.

Je možné moje osobné údaje zmazať?

Áno, na zmazanie všetkých údajov o Vás z našich databáz máte zákonný nárok. Stačí zaslať email na našu emailovú adresu info@bajkuj.sk v ktorom uvediete, že si želáte odstrániť  Vaše osobné údaje z našej databázy. Nezabudnite uviesť Vaše celé meno a email ktorý ste použili pri nákupe. O úspešnom vymazaní budete informovaný emailom.