Obchodné podmienky

ČLÁNOK I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi obchodnou spoločnosťou MAVAPS , IČO 51295229, (ďalej len „predávajúci”) a jej obchodnými partnermi alebo klientmi (ďalej len „kupujúci”).
2.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vytvorením a odoslaním objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
3.
Predávajúcim je obchodná spoločnosť MAVAPS , so sídlom: Švábska 27, 08005 Prešov zapísaná v registri. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na tejto stránke v sekcii „Kontakt”.
4.
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
1. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, potrebné k bezproblémovému vybaveniu objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupnom doklade. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona  č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z.., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 2. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.), osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 6.
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk.
7.
Kúpna zmluva môže byť uzatvorená so spotrebiteľom alebo s podnikateľom.
1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke jeho internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na ním zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. 2. Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom  na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom. 9.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie zmluvy v prípadoch, že na stránkach predávajúceho prišlo k technickej poruche zapríčinenou okolnosťami, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, alebo že objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredania alebo vyradenia z ponuky zo strany dodávateľa. V prípade, že príde k jednej z vyššie uvedených situácií, predávajúci kupujúceho o tom bezodkladne oboznámi a zašle mu potvrdenie u zrušení objednávky na email.
10.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušný súdom.

ČLÁNOK II.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania, telefonného čísla ). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
  2. V procese vytvorenia objednávky je jednou z povinných údajov aj uvedenie emailovej adresy, na ktorú bude kupujúcemu doručené predávajúcim potvrdenie o vytvorenej objednávke a o jej náležitostiach. Kupujúci zadaním emailovej adresy súhlasí s tým, aby mu predávajúci zasielal na uvedenú emailovú adresu novinky, informácie a reklamné materiály vzťahujúce sa k predmetu podnikateľskej činnosti predávajúceho. Kupujúci môže tento svoj súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať, a to doručením emailu z emailovej adresy, ktorú uviedol kupujúci pri vytvorení svojej objednávky, na emailovú adresu predávajúceho v tvare: info@starbike.sk s textom: “Udelený súhlas s doručovaním noviniek, informácií a reklamných materiálov vzťahujúcich sa k predmetu Vašej podnikateľskej činnosti udelený pri vytvorení mojej objednávky beriem v plnom rozsahu späť”.
  3. Každá fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len “záujemca”) sa môže bezplatne a nezáväzne prihlásiť k odberu noviniek, informácií a reklamných materiálov predávajúceho, a to zadaním svojej emailovej adresy do kolónky umiestnenej na internetovom obchode predávajúceho na ľavej strane v strede pod položkou “odber noviniek”. Záujemca zadaním svojej emailovej adresy súhlasí s tým, aby mu predávajúci zasielal na uvedenú emailovú adresu novinky, informácie a reklamné materiály vzťahujúce sa k predmetu podnikateľskej činnosti predávajúceho. Záujemca môže tento svoj súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať, a to doručením emailu z emailovej adresy, ktorú uviedol záujemca pri prihlásení na odber, na emailovú adresu predávajúceho v tvare: info@bajkuj.sk s textom: “Udelený súhlas s doručovaním noviniek, informácií a reklamných materiálov vzťahujúcich sa k predmetu Vašej podnikateľskej činnosti udelený prihlásením sa k odberu beriem v plnom rozsahu späť”.

ČLÁNOK III.

OTVÁRACIA DOBA – NA OBJEDNÁVKY

 1. Predávajúci si zriadil v Prešove na ulici Švábska 27 prevádzku pod názvom „BAJKUJ“, v ktorej je fyzicky umiestnená časť sortimentu uverejneného na jeho webovej stránke. Prevádzka zároveň slúži aj ako odberné miesto pre tovar objednaný cez telefón, ak si možnosť odberu tovaru na prevádzke kupujúci pri objednaní tovaru zvolil. Prevádzka je otvorená v pondelok až sobotu na objednávku, dopredu určený čas a dátum odberu – návštevy.
  2. Cez internetovú stránku je obchod www.bajkuj.sk možne navštevovať každý deň v roku 24 hod. denne.

ČLÁNOK IV.CENA TOVARU A JEHO OBJEDNÁVANIE

 1. Cena tovaru je uvedená pri každom jednotlivo ponúkanom tovare v webovej stránke predávajúceho a jej výška je pre predávajúceho záväzná. Kupujúcemu bude dodaný dostupný tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred dokončením objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (doprava a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
  2. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý momentálne nie je na sklade u dodávateľa, má kupujúci možnosť preveriť si termín dodania a konečnú cenu tovaru u predávajúceho telefonicky alebo e-mailom na číslach alebo adresách uvedených na tejto stránke v sekcii „Kontakt“. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu spresnenia ponuky zo strany predávajúceho.
  3. Objednávať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:
  1. Len telefonicky na mobilnom telefónnom čísle +421 904 515 030. osobne v prevádzke predávajúceho v Prešove na Švábskej 27

ČLÁNOK V.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy je oprávnený kupujúci, ktorým je spotrebiteľ aj kupujúci, ktorým je podnikateľ.
  1. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch odberného miesta predávajúceho. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 pracovných dní prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v 7 dňovej lehote, je povinný tovar doručiť na adresu predávajúceho s dokladom o kúpe a uvedením čísla bankového účtu, v prospech ktorého predávajúci poukáže kupujúcim uhradenú výšku kúpnej ceny alebo s uvedením, či bude suma čerpaná pre ďalší nákup. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že pokiaľ sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že pokiaľ dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Kupujúci nesmie tovar, ktorý si kúpil od predávajúceho a chce ho predávajúcemu vrátiť, zasielať na adresu predávajúceho formou dobierky. Takto doručený tovar nebude predávajúcim prevzatý a kupujúcemu môže uplynúť lehota na riadne vrátenie tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy, prípadne bude môcť byť použitý na ďalší nákup tovaru u predávajúceho. 2. Kupujúci, ktorým je podnikateľ sa môže s predávajúcim dohodnúť na odstúpení od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je na zhodnotení predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

ČLÁNOK VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci môže uhradiť dohodnutú výšku kúpnej ceny formou:
  1. platby vopred bankovým prevodom, 2. platby v hotovosti pri prevzatí tovaru na odbernom mieste, 3. dobierky pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
 2. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny v rámci výhrady vlastníctva majetkom predávajúceho.

ČLÁNOK VII.

DODACIE PODMIENKY

 1. Osobný odber. Tovar je možné prevziať na prevádzke predávajúceho v otváracích hodinách. Tovar môže prevziať iba kupujúci alebo ním splnomocnená osoba, ktorá svoje oprávnenie na prevzatie objednaného tovaru kvalifikovane a hodnoverne preukáže splnomocnením a platným dokladom totožnosti.
  2. Doručenie prepravnou službou. Tovar je možné za dohodnutých podmienok kupujúcemu doručiť prepravnou službou. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.
  3. Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady spojené s manipuláciou vo výške 20,- EUR podľa zákona č. 120/2014 o ochrane spotrebiteľa.
  4. Dodanie tovaru je podmienené skladovými zásobami. Pri niektorých značkách nedisponujeme skladovým systémom a teda sa môže stať, že v čase objednania bude daný produkt už vypredaný, o čom bude zákazník čo najskôr informovaný mailom alebo telefonicky.

ČLÁNOK VIII.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Reklamáciu v záručnej lehote si môže kupujúci uplatniť jedine na základe vyplneného záručného listu. V prípade, že kúpený tovar nemá záručný list, ako záručný list slúži nákupný doklad.

ČLÁNOK IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP sú platné od 15. 01. 2018.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. V Prešove dňa 15. 01. 2018